Actividades
  

A continuación preséntanse as actividades desenvolvidas pola Plataforma Tecnolóxica Galega do Téxtil así como outras que se foron destacando de interese para as empresas que a forman e que está previsto levar a cabo:

1. Concreción dos obxectivos e alcance da Plataforma Tecnolóxica: mediante esta tarefa preténdese imprimir un enfoque realista á  formulación da Plataforma, orientándoa fundamentalmente a fomentar a cultura de I+D+i no sector e vertebrar as relacións das empresas do sector con outros axentes intermedios tamén implicados en actividades de I+D+i.

2. Recompilación de información sobre as actividades de I+D+i no sector téxtil: a información sobre I+D+i poderá obterse de diferentes fontes, tales como os informes anuais dos consellos de investigación ou das grandes institucións executoras de I+D, así como das propias referencias dentro do sector téxtil.

3. Elaboración dun mapa de axentes relacionados coa I+D+i dentro do sector: nesta tarefa do proxecto desenvolveranse accións de contacto con aquelas entidades e persoas relevantes en aspectos de I+D+i dentro do sector, elaborando un mapa de axentes que poderían estar implicados na posta en marcha e posterior funcionamento desta Plataforma Tecnolóxica.

4. Creación e animación dun grupo de empresas referentes dentro do sector: esta tarefa constitúe o elemento fundamental do proceso de creación da Plataforma, xa que mediante ela é posible constituír un grupo de traballo operativo formado por empresas de certa dimensión e visión de mercado, que proporcionen unha visión cualitativa dos retos e desafíos do sector e do papel que debe xogar a I+D+i para afrontar con éxito devanditos desafíos.

5. Configuración e realización de paneis de expertos para validar os obxectivos e as actividades da Plataforma Tecnolóxica: como ferramenta que axude á validación dos obxectivos e actividades desta nova Plataforma Tecnolóxica, á revisión do proceso de análise da observación e definición de conclusións e, especialmente, á definición de recomendacións, considérase necesario incluír esta tarefa dentro do plan de traballo, para poder constituír un panel de expertos no sector téxtil e nas actividades de I+D+i, que permita solicitar opinións, suxestións e apreciacións destes expertos.

6. Diagnóstico das capacidades e necesidades das empresas do sector en materia de I+D+i: o obxectivo desta tarefa será ter unha visión de conxunto sobre o punto de partida do sector en materia de I+D+i, co apoio dunha enquisa dirixida a unha mostra máis ampla das empresas pertencentes ao sector téxtil de Galicia.

7. Redacción do documento de diagnóstico das capacidades de I+D+i do sector téxtil: tendo como base o traballo de investigación proposto, incluíndo en especial os paneis de expertos e os datos obtidos mediante a enquisa ás empresas do sector, redactarase un documento de Diagnóstico das capacidades de I+D+i do sector téxtil galego.

8. Identificación das liñas estratéxicas de I+D+i: mediante esta tarefa definíronse as liñas estratéxicas que permitirán priorizar as actividades de I+D+i dentro do sector téxtil, alcanzando, deste xeito, un dos obxectivos fundamentais do traballo de lanzamento da Plataforma Tecnolóxica.

9. Redacción dos documentos de Visión 2020 e da Axenda Estratéxica de Investigación (AEI): o documento Visión 2020 é un documento no que se reflicta a visión compartida acerca de cal poderá ser a evolución do sector a longo prazo, así como cales son os principais retos e desafíos que deberán afrontar as empresas para garantir a súa competitividade. Pola súa banda, a Axenda Estratéxica de Investigación (AEI) constitúe a implantación da visión da Plataforma galega e a elaboración dun programa de traballo para:

- Revitalizar a área de actuación.

- Xerar propostas estratéxicas a medio e longo prazo que fomenten a I+D e a competitividade do sector.

- Suxerir liñas de actuación propias e da Administración.

- Abordar barreiras tecnolóxicas e non tecnolóxicas.

A AEI complementarase cunha serie de liñas de actuación para o propio despegamento da mesma, de forma que trate de superar tanto as barreiras tecnolóxicas como as non tecnolóxicas na consecución da visión.