Introdución
  

A Plataforma Tecnolóxica Galega do Téxtil defínese como un lugar de encontro e diálogode todos os axentes relacionados co Sector Téxtil galego.

E por qué crear unha plataforma...?

 • Polas desvantaxes procedentes da situación de mercado (carencia de bens de equipo, dificultades financeiras, reducido tamaño das empresas, carencia de factores innovadores).
 • Pola atomización das empresas.
 • Polo escaso investimento en I+D+i.

Os posibles beneficios da constitución da Plataforma Tecnolóxica son:

 • Incrementar a produtividade das empresas.
 • Incrementar a capacidade de innovar.
 • Estimular a creación de empresas.
 • Fortalecer o papel do cluster como promotor da I+D+i no sector.
 • Analizar e informar ao cluster sobre o estado das tecnoloxías aplicadas.
 • Fomentar o diálogo habitual entre os axentes que operan a distintos niveis na cadea de valor do sector.
 • Apoiar o desenvolvemento de proxectos de I+D+i e de mellora tecnolóxica a través da procura de financiamento.
 • Fomentar a internacionalización da I+D+i galega.
 • Elaborar e manter a Axenda Estratéxica de Innovación do sector téxtil galego.